Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doggedness /'dɒgədnis/  /'dɔ:gədnis/

  • Danh từ
    sự bền bỉ; sự ngoan cường