Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngựa kéo xe; ngựa cày