Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diversification /dai,vɜ:sifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự đa dạng hóa