Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disunite /,disju:'nait/  

  • Động từ
    chia rẽ