Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distinctly /dis'tiηktli/  

  • Phó từ
    [một cách] rõ ràng
    but I distinctly remember you promising to phone me!
    nhưng tôi nhớ rõ ràng là anh hứa gọi điện thoại cho tôi mà