Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distillate /'distilit/  

  • Danh từ
    (hoá học) phần cất, sản phẩm cất