Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distension /di'sten∫n/  

  • (từ Mỹ distention)
    Danh từ
    sự căng lên