Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissonance /'disənəns/  

  • Danh từ
    (nhạc học)
    sự nghịch tai