Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissipative /'disipeitiv/  

  • Tính từ
    xua tan, làm tiêu tan
    phung phí
    tiêu tán, tán xạ