Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissimulation /di,simjʊ'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự che đậy, sự che giấu (ý nghĩ, tình cảm)