Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissimilitude /disi'militju:d/  

  • Danh từ
    tính không giống nhau, tính khác nhau
    (toán học) tính không đồng dạng