Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disrelish /dis'reliʃ/  

 • Danh từ
  sự không thích, sự không ưa, sự không thú, sự chán ghét
  to regard a person with disrelish
  không ưa ai
  Ngoại động từ
  không thích, không ưa, không thú, chán ghét