Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (hàng hải) giáng bậc, giáng cấp