Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disquietude /dis'kwaiətnis/  

  • Danh từ
    sự không an tâm, sự không yên lòng, sự băn khoăn lo lắng