Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disproportionately /,disprə'pɔ:∫ənətli/  

  • Phó từ
    [một cách] không cân đối, [một cách] không cân xứng