Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm chán nản, làm ngã lòng

    * Các từ tương tự:
    dispirited, dispiritedly, dispiritedness, dispiriting