Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disorganization /dis,ɔ:gənai'zei∫n/  /dis,ɔ:gəni'zei∫n/

  • Danh từ
    (cách viết khác disorganisation)
    sự làm tan rã, sự phá