Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disobediently /,disə'bi:djəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] không vâng lời, [một cách] không tuân lệnh