Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dismemberment /dis'membəmənt/  

  • Danh từ
    sự chặt chân tay
    sự chia cắt (đất nước)