Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disgracefulness /dis'greisfulnis/  

  • Danh từ
    sự ô nhục, sự nhục nhã, sự hổ thẹn