Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhục nhã, nhơ nhuốc; tệ hại
  this cheating is disgraceful
  trò lừa gạt đó thật nhục nhã
  the bus is late againit's absolutely disgraceful
  xe buýt lại trễ nữa, thật là tệ quá

  * Các từ tương tự:
  disgracefully, disgracefulness