Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disfranchise /dis'frænt∫aiz/  

  • Động từ
    (cách viết khác disenfranchise)
    tước quyền bầu cử

    * Các từ tương tự:
    disfranchisement