Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disfeature /dis'fi:tʃə/  

  • Ngoại động từ
    làm biến dạng, làm méo mó, làm xấu xí mặt mày