Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    coi thường; miệt thị; xem nhẹ
    Danh từ
    sự xem thường, miệt thị, xem nhẹ