Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disencumber /,disin'kʌmbə[r]/  

  • Động từ
    (+ of)
    tháo gỡ, dẹp bỏ (trở ngại, chướng ngại…)
    disencumber oneself of social commitments
    tháo gỡ mình khỏi những ràng buộc xã hội