Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disenchantment /disin't∫ɑ:ntmənt/  /disin't∫æntmənt/

  • Danh từ
    sự tỉnh mê, sự vỡ mộng