Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discrepant /di'skrepənt/  

  • Tính từ
    khác biệt, không nhất quán