Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discoverable /dis'kʌvərəbl/  

  • Tính từ
    có thể khám phá ra, có thể tìm ra, có thể phát hiện ra; có thể nhận ra