Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discountenance /dis'kaʊntinəns/  

  • Động từ
    tỏ ý không tán thành; làm nản lòng