Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discordance /di'skɔ:dəns/  

  • Danh từ
    sự không hài hòa, sự lủng củng
    sự nghịch tai (âm thanh)