Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discommode /,diskə'məʊd/  

  • Động từ
    làm khó chịu