Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    bộc lộ can tràng; thừa nhận điều dấu kín