Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disaffection /,disə'fek∫n/  

  • Danh từ
    sự bất bình, sự bất nhã