Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm mất thiện cảm; làm mất lòng trung thành
    ly gián; chia rẽ; gây oán giận

    * Các từ tương tự:
    disaffected, disaffection