Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dilly-dally /'dili dæli/  

  • Động từ
    (dilly-dallied)(khẩu ngữ)
    lãng phí thời gian, chần chừ
    don't dilly-dally, make up your mind!
    đừng có chần chừ nữa, quyết định đi