Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

digressive /dai'gresiv/  

  • Tính từ
    lạc đề, ra ngoài đề