Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    vật liệu đào lên
    nơi mỏ vàng, kim loại, đá qu