Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diffusive /di'fju:siv/  

  • Tính từ
    (vật lý) khuếch tán (ánh sáng)
    rườm rà, dài dòng (văn)

    * Các từ tương tự:
    diffusiveness