Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diffidence /'difidəns/  

  • Danh từ
    sự thiếu tự tin, sự nhút nhát
    một sinh viên trẻ có khả năng nhưng thiếu tự tin