Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

difficile /'difisi:l/  

  • Tính từ
    khó tính, khó làm vừa lòng; khó thuyết phục; khó chơi (người...)