Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

differently /'difrəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] khác, [một cách] khác biệt
    think quite differently
    nghĩ hoàn toàn khác