Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều didoes, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)
    trò chơi khăm, trò chơi ác
    chơi khăm
    cái tầm phào, cái ba láp; cái hào phóng loè loẹt (bề ngoài)