Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dialectal /'daiəlektl/  

  • Tính từ
    [thuộc] phương ngữ
    những khác biệt về phương ngữ giữa hai miền