Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dextrous /'dekstrəs/  

 • Tính từ
  (cách viết khác dexterous)
  khéo, kéo tay; khéo léo
  chị ta đan rất khéo tay
  a dextrous movement
  một động tác khéo léo

  * Các từ tương tự:
  dextrously