Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  yêu thuật; quỷ thuật
  tính hung ác, tính ác độc
  tính liều mạng, tính vong mạng; sự tinh nghịch liều lĩnh
  môn (học vẽ) ma quỷ
  ma quỷ