Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devaluate /di:'væljueit/  

  • Ngoại động từ
    làm mất giá, giảm giá, phá giá (tiền tệ)