Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dethronement /,di:θrəʊnmənt/  

  • Danh từ
    sự phế truất , sự truất ngôi
    sự truất quyền