Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desquamate /'deskwəmeit/  

  • Động từ
    bóc vảy; tróc vảy