Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desecration /desi'krei∫n/  

  • Danh từ
    sự mạo phạm (thánh vật)