Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cuối cùng
  dernier cry
  mốt cuối cùng
  dernier resort
  biện pháp cuối cùng